Gode råd

Find stophanen

Vandværket har hos alle forbrugere monteret en stophane anbragt i jorden. Den er typisk placeret ca. 1 mtr. fra skel – men i nogle tilfælde er den placeret et andet sted mellem skel og hus. Hvis du ikke ved hvor den er, er det en god ide at finde ud af det  – og her kan vandværket muligvis hjælpe. At kende stophanens placering er en stor fordel, så man hurtigt kan lukke for vandet, hvis der sker en skade på rørsystemet mellem stophanen og hovedventilen i huset.

Ansvar

Stophanen er vandværkets ejendom, og enhver skade på denne skal derfor anmeldes til vandværket. Hvis man selv har forvoldt skade på stophanen, får man en opkrævning fra vandværket på udbedring af skaden. I øvrige tilfælde betaler vandværket for reparationen.

Vandmålerne er ligeledes vandværkets ejendom. Vandværket sørger for kontrol og udskiftning af målere efter en fastlagt plan.  Skader på vandmålere skal anmeldes til vandværket. Er man selv skyld i skaden – herunder frostskader – får man en opkrævning fra vandværket på udbedring af skaden.

Vandværket har således ansvar for vandledningen fra vandværket til og med første stophane på forbrugerens grund samt for vandmåleren. Alle øvrige dele – herunder målerbrønde mv. – har forbrugeren selv ansvar for at holde i forsvarlig stand.

Undgå vandspild

Utætte vandhaner og toiletter, der løber kan give et stort vandspild, og deraf en stor ekstra regning.
Nedenstående tabel giver et indtryk af hvor stort vandspildet kan være.

Priserne er beregnet med en pris på 45 kr. pr. m³ vand inkl. vandafledningsafgift, vandafgift og moms.

Brug vandmåleren

Vandmåler

Du kan kontrollere om din vandinstallation er tæt ved at kigge på vandmåleren på et tidspunkt, hvor alle vandhaner er lukkede, og hvor der ikke har været skyllet ud i toiletterne for nyligt. De 4 tal forneden til venstre i målerpanelet viser det øjeblikkelige forbrug i liter pr. time. Hvis de viser 0000  løber der ingen vand gennem måleren, og installationen er tæt.

Det er en god ide at lave denne kontrol med jævne mellemrum.

Luk for vandet (sommer og vinter)

Hvis du forlader huset i flere dage, er det en god ide at lukke for vandet på hovedhanen. De fleste sommerhuse har en målerbrønd, hvor du kan lukke for vandet. Når hovedhanen er lukket, bør en vandhane som kontrol åbnes, indtil der ikke kommer vand ud. Hanen kan nu lukkes. Hvis huset ikke har målerbrønd, kan der lukkes for hovedhanen i huset eller for stophanen uden for huset.

En anden mulighed er at installere en vandalarm, som automatisk lukker for vandet, hvis der opstår utætheder.

På den måde undgår du vandskade i huset og en ekstra stor vandregning, hvis der opstår en utæthed i husets vandinstallationer eller i en slange til f.eks. en vaskemaskine.

Vinterlukning – sommerhus  med målerbrønd

Når huset forlades i flere dage i perioder risiko for frost, bør man enten holde huset frostfrit eller tømme vandinstallationerne for vand. Hvis huset holdes opvarmet, bør der stadig lukkes for hovedhanen, som beskrevet ovenfor.

Mange overlader tømning af vandistallationerne til deres VVS-installatør. Dette skal ske om efteråret inden frosten sætter ind.

Hvis du selv vil tømme anlægget for vand, kan du finde en vejledning her.

Vejledningen er dog kun til orientering. Arbejdet udføres helt på eget ansvar, og er du i tvivl om, hvordan det skal gøres, og hvordan husets installationer er indrettet, bør du kontakte din VVS-installatør.

Hvis vinterlukningen ikke udføres korrekt og i tide, risikerer du store vandskader i huset samt en meget stor vandregning.

Pas på grundvandet

For at vi kan beholde den høje drikkevandskvalitet, er det vigtigt, at vi alle værner om vore drikkevandsresourcer.  I vort område, er det især bruge af sprøjtegifte, der kan være en trussel i fremtiden. Spar derfor på giftstofferne – og brug helst andre metoder end sprøjtegifte.