Værket

Vedtægter

Vandværkets vedtægter

Regulativ

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune.

Klagemulighed

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Forsyningsområde

Kort over vandværkets forsyningsområde

Indvindingsområde

Kortet herunder viser blandt andet, hvor vandet, som vandværket pumper op, kommer fra og dets alder.
Kort over vandværkets indvindingsområde

Indsatsplan

For at sikre det grundvand, som vandværket indvinder fra, mod mod forurening, skal der laves en plan, som beskriver hvilke tiltag, der skal iværksættes for at sikre tilstrækkelige uforurenede drikkevandsressoucer både nu og fremover.
Arbejdet hermed er beskrevet i nedenstående vejledning.
Vejledning om indsatsplaner

Teknisk tilsyn

Kommunen skal gennemføre regelmæsige tekniske tilsyn med vandværket.
Formålet er at sikre, at de tekniske anlæg på vandværket er i så god stand, at risikoen for en utilfredsstillende drikkevandskvalitet som følge af anlæggets indretning og funktion er minimal.
Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Nyt vandværk

På generalforsamlingen den 27. 2.2014 blev bestyrelsens forslag om at opføre et nyt vandværk godkendt.
Baggrunden er, at der er kommet nye myndighedskrav til vandværker. For at opfylde disse, skal der investeres et større beløb i det gamle vandværk. Da det har en alder på ca. 40 år, vurderes det, at være mest rentabelt at opføre et nyt vandværk.

Det nye vandværk er sat i drift i sommeren 2015.

Indvielsen skete den 11. juni 2016.